ប្រព័ន្ធទឹក 6000tpd ទទួលបានមកវិញ

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ ការជ្រាបទឹកសំណល់អេឡិចត្រុង - កំណកកំបោរ - តម្រងខ្សាច់ Quartz - តម្រងសុវត្ថិភាព - UF-RO- ប្រើឡើងវិញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍៖ ម៉ូឌុលភ្នាស UFF250, 32pcs/set, 2 sets, 64pcs in total, design flux operating 50L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទនៃគណៈកម្មាការ៖ 2019

PVC-6000TPD-ប្រព័ន្ធទឹកឡើងវិញ


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២