គម្រោងកែលម្អទឹកស្អាត 1200tpd

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ Mountain Spring Water-Quartz Sand Filter-Discal Filter-UF-Sterilization-User
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍៖ ម៉ូឌុលភ្នាស UFc200M, 18pcs/set, 2 set, 36pcs in total, design flux operating 75L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទគណៈកម្មាការ៖ ឆ្នាំ ២០១៨

គម្រោង 1200tpd-Drinking- Water-Improvement-Project


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២