គម្រោងប្រើប្រាស់ទឹកឡើងវិញ 8000tpd

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ ការជ្រលក់ទឹកសំណល់ - កំណកកំបោរ - ការព្យាបាលជីវគីមី - ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធុង sedimentation - តម្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើន - តម្រងសុវត្ថិភាព - UF-RO- ប្រើឡើងវិញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិក្ខារ៖ ម៉ូឌុល UFF250 Membrane, 44pcs/set, 4 sets, 176pcs in total, design flux operating 40L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទគណៈកម្មាការ៖ ឆ្នាំ ២០១៧

PVDF-8000TPD-RECLAIMED-WATER-REUSE-Project


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២