ប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ឧស្សាហកម្ម 6000tpd

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ អេឡិចត្រូផូដទឹកសំណល់-ការព្យាបាលដោយរូបវិទ្យា-ការព្យាបាលដោយគីមីជីវៈ-MBR-ការបង្ហូរចេញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍៖ ម៉ូឌុលភ្នាស BM-LMBR-25, 36pcs/set, 20 sets, 720pcs in total, design flux operating 15L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទគណៈកម្មការ៖ ឆ្នាំ ២០១៦

MBR-6000TPD-ឧស្សាហកម្ម-ទឹកសំណល់-MBR-ប្រព័ន្ធ


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២