គម្រោងទឹកស្អុយក្រុង 50000tpd

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ ប្រឡាយទឹកស្អុយ-អុកស៊ីតកម្មក្នុងស្រុក-MBR-បង្ហូរចេញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍៖ ម៉ូឌុលភ្នាស BM-LMBR-25, 1800m2/set, 90 sets, design flux operating 15L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទនៃគណៈកម្មាការ៖ 2019

MBR-50000TPD-MUNICIPAL-SEWAGE-MBR-គម្រោង


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២