គម្រោង 5000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ ទឹកសំណល់គីមី - ការព្យាបាលដោយរូបវិទ្យា - រថក្រោះ sedimentation - ប្រព័ន្ធ MCR-RO - ប្រើឡើងវិញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍៖ ម៉ូឌុលភ្នាស BM-LMCR-25, 40pcs/set, 14 sets, 560pcs in total, design flux operating 18L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទគណៈកម្មាការ៖ ឆ្នាំ ២០១៨

MCR-5000TPD-MCR-គម្រោង


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២