ប្រព័ន្ធលូក្រុង 10000tpd

ដំណើរការបច្ចេកទេស៖ ទឹកសំអុយក្នុងស្រុក-ការព្យាបាលដោយជីវគីមី-MBR-ការបង្ហូរចេញ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍៖ ម៉ូឌុលភ្នាស BM-LMBR-25, 2000m2/set, 16 set, design flux 15L/m2.h
កាលបរិច្ឆេទគណៈកម្មាការ៖ ឆ្នាំ ២០១៨

MBR-10000TPD-MUNICIPAL-SEWAGE-MBR-SYSTEM


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២